مجمع شهید راستگو مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان مازندرانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به یاد دانشجوی مازندرانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ شهید قاسمعلی راستگو http://shahidrastgo.mihanblog.com 2020-07-10T02:45:54+01:00 text/html 2020-07-06T06:07:39+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی دانش‌آموز شهید رمضانعلی ذکریایی سراجیکلایی، جویبار٫مریوان http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/53 <div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s12.picofile.com/file/8402090400/04_16.jpg" alt="دانش آموز شهید رمضانعلی ذکریایی سراجیکلایی جویبار مازندران"></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">چند جمله از وصیت‌نامه شهید رمضانعلی ذکریایی:</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><b>انگیزه: رشد فکری</b></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">من نه برای ماجراجویی، بلکه به خاطر <span to="#رشد_فکری" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#رشد_فکری</span> خودم جهت الله به جبهه رفتم.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><b>توصیه به نماز و ازدواج در مسجد</b></div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">از کلیه برادران می‌خواهم که <span to="#نماز" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#نماز</span> را سبک نشمارند که امام می‌گوید: نماز کارخانه انسان‌سازی است... وقتی ازدواج میکنند ازدواج اسلامی یعنی عروسی آن‌ها در <span to="#مسجد" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#مسجد</span> همراه با سخنرانی انجام گیرد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">از <span to="#جویبار" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#جویبار</span> تا <span to="#مریوان" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#مریوان</span> <span to="#کردستان" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#کردستان</span></div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#شهدا</span> تازه بمانید:</div></span><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""></a><div><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="min-width: 0px; min-height: 0px;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""></a><a target="_blank" class="bleLink" href="http://ble.ir/join/YWNmNTczMz" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-align: right;"></a><a target="_blank" class="bleLink" href="http://ble.ir/join/YWNmNTczMz" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px;">ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div></font></div><div></div></div></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانش‌آموز شهید رمضانعلی ذکریایی سراجیکلایی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تولد&nbsp; ۲۴ تیر ۱۳۴۳ جویبار مازندران</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت ۱۶ تیر ۱۳۶۱ مریوان کردستان</font></div> text/html 2020-07-05T06:14:30+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی سردار شهید قاسمعلی صادقی- جویبار٫هورالعظیم http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s13.picofile.com/file/8401993642/04_15.jpg" alt="سردار قاسمعلی صادقی"></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right;">گنبد، ساری، قائمشهر... فرقی نمی‌کرد. برای حفاظت از انقلاب مردم مسلمان آماده مبارزه با هر غائله‌ای بود. مبارزه با قاچاق باشد یا انهدام خانه‌های تیمی منافقین.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right;">یکبار هم منافقین با صحنه‌سازی او را ربودند. پنج روز شکنجه شد ولی همه چیز را انکار کرد. می‌گفت یک راننده تاکسی معمولی است. آن‌ها هم نهایتاً در بیابان‌های قم اراک دست و چشم‌بسته رهایش کردند.</span></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">وقتی در غرب مسئولیت داشت، خانواده‌اش را با خود به دل خطر در شهر مریوان برد.</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">گذشت و گذشت تا اینکه سرانجام در <span to="#هور" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#هور</span> به آرزویش رسید. آخر او نیز فرمانده عافیت‌طلبی نبود. داشت زخم نیرویش را می‌بست که خمپاره‌ای آمد.</div></span><div style="text-align: justify;">قسمت این بود چند روزی در بیمارستان‌ها باشد و بعد به شهادت برسد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#شهدا</span> تازه بمانید:</div></span><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title="">ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px;"><br></div><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px;"><div style="min-width: 0px; min-height: 0px;">سردار شهید قاسمعلی صادقی</div><div style="min-width: 0px; min-height: 0px;">متولد ۴ خرداد ۱۳۳۱ پهناب محله جویبار</div><div style="min-width: 0px; min-height: 0px;">متأهل و پدر چهار فرزند</div><div style="min-width: 0px; min-height: 0px;">فرمانده تیپ یکم لشکر ۲۵ کربلا</div><div style="min-width: 0px; min-height: 0px;">شهادت ۱۵ تیر ۱۳۶۴ ناشی از جراحت عملیات قدس۲</div></div></font> text/html 2020-06-30T08:41:13+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی بسیجی شهید یوسف قمری؛ رامسر٫ مهران http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/51 <div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s12.picofile.com/file/8401546900/04_10_65_qamari.jpg" alt="بسیجی شهید یوسف قمری" width="50%"></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">اهل نماز جماعت بود و بچه‌ها را نسبت به مسجد و مراسم‌ها تشویق می‌کرد.&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">۶۰ سال سن داشت. نمی‌بردنش جبهه. گفت: «اگر من جبهه نرفتم، روز قیامت اگر اعتقاد دارید دامنتان را می‌گیرم. من باید بروم، در اینجا شغلی دارم که آنجا هم به من نیاز دارند.» خیاط بود ولی در کفن و دفن میت هم پیش‌قدم می‌شد. همین شد که در معراج شهدا برای خودش جا باز کرد و تا آخر ماند.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">پیرمرد شوخ‌طبع بود. در برابر تحمل سختی‌ها صبور بود و در جبهه به بچه‌ها دلگرمی می‌داد.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">مزد پنج سال خدمتش در جبهه را با شهادت در <span to="#مهران" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#مهران</span> گرفت؛ کربلای یک.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#شهدا</span> تازه بمانید:</div></span><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""></a><div><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="min-width: 0px; min-height: 0px;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""></a><a target="_blank" class="bleLink" href="http://ble.ir/join/YWNmNTczMz" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-align: right;"></a><a target="_blank" class="bleLink" href="http://ble.ir/join/YWNmNTczMz" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px;">ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div></font></div><div></div></div></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بسیجی شهید&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">یوسف قمری</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تولد:&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۱۰ فروردین ۱۳۰۰،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سادات‌شهر رامسر</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">متأهل و پدر پنج فرزند</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شغل: خیاط</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">حضور در جبهه:&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">از سال ۱۳۶۰ تا زمان شهادت</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شهادت:&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">عملیات کربلای یک،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">آزادسازی مهران،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۱۰ تیر ۱۳۹۹</span></div><div><br></div> text/html 2020-06-02T05:50:35+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی شهید محسن شعبانی نفتچالی: شیرگاه-کردستان http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/49 <div class="message__caption message__caption--right"><div class="message__content message__content--text message__content--text--right"><div class="text"><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span to="#شهید_امروز" class="message__hashtag">#شهید_امروز</span></font></p><p style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s13.picofile.com/file/8398935076/03_13_66.jpg" alt="شهید محسن شعبانی نفت‌چالی از شیرگاه"></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>چند جرعه <span to="#وصیت‌نامه" class="message__hashtag">#وصیت‌نامه</span> یک نوجوان ۱۶ساله:<br><br>مادر! نمی‌دانم به چه زبانی از زحمات شبانه‌روزی که به پای من کشیدی، تشکر کنم ولی مادرجان مبادا که علاقه مادریت چنان بر تو غلبه کند که فراموش کنی که امانت خدا را پس داده‌ای. مادرجان! از من راضی باش، چرا که بهشت زیر پای توست و رضایت تو به منزله رضایت خدا از من است. <br><br>خواهرانم! با حفظ حجاب خود مشتی بر دهان تمام استعمارگران بزنید. <br><br>برادرانم! با رفتار خود دشمنان اسلام را مأیوس نمایید... <br><br>شما، ای دوستانم! راه مرا دنبال کنید و مگذارید که خون شهید بیهوده پایمال گردد. <br><br>مساجد را ترک نکنید که به گفته امام‌مان سنگر است. <br><br>بار دیگر شما را به عنوان برادری کوچک به تقوا و پرهیزگاری سفارش می‌کنم.<br>---<br>شادی روح همه شهدا و امام شهدا به ویژه شهید شعبانی صلوات<br>با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag">#شهدا</span> تازه بمانید:<br></font><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""></a><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a><br></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">رزمنده نوجوان&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شهید&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">محسن شعبانی نفت‌چالی</span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تولد&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۴ تیر ۱۳۵۰&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سوادکوه شمالی، شیرگاه مازندران</span></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۱۳ خرداد ۱۳۶۶&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">کردستان</span></p></div></div></div> text/html 2020-06-01T09:51:21+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی سردار شهید حشمت‌الله طاهری- آمل٫والفجر۸ http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/48 <div class="message__caption message__caption--right"><div class="message__content message__content--text message__content--text--right"><div class="text"><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span to="#شهید_امروز" class="message__hashtag">#شهید_امروز</span><br>هم چوپانی می‌کرد و هم درس می‌خواند. تا اینکه برای دبیرستان، مجبور شد بیاید تهران. چهلم شهدای قم در تبریز، چهلم شهدای تبریز در یزد... هر جا که کار انقلاب بود، می‌رفت. بعد پیروزی انقلاب هم آرام نگرفت: گنبد، کردستان، بلوچستان، آمل.<br><br>پدر را قانع کرد به جای ولیمه حج، پولش را صرف ساخت <span to="#پل" class="message__hashtag">#پل</span> برای روستا کند. زمینی هم گرفت و با کمک مردم <span to="#مسجد" class="message__hashtag">#مسجد</span> ساخت. <br><br>عاقدش آیت‌الله جوادی آملی بود. گفت: بعضی می‌گویند نمی‌شود زندگی علی (ع) را پیاده کرد ولی من امروز به عینه دیدم که بخشی از زندگی علی (ع) پیاده شده است.<br><br></font></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s13.picofile.com/file/8398852200/03_12_65.jpg" alt="سردار شهید حشمت‌الله طاهری آمل" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرمانده گردان شده بود ولی وسایل چوپانی را جلوی چشمش نگه داشت تا مغرور مقام نشود.<br><br>چندباری مجروح شده بود ولی این بار در خواب، امام حسین آمد و به او کفن داد.<br><br>۲۳ رمضان حالش در بیمارستان بسیار وخیم شد. اما درحالی‌که دست‌ها را با احترام روی سینه گذاشته بود، گفت: «چشم می‌آیم.» رفت.<br><br>در وصیتش نوشت: «به آیندگان بگویید که ما فرزند کسی هستیم که برای یاری دین خدا رفت.»<br><br>شادی روح همه شهدا و امام شهدا به ویژه شهید طاهری صلوات<br>با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag">#شهدا</span> تازه بمانید:<br><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a><br><br></font><p></p><p><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">سردار&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شهید حشمت‌الله طاهری</span></b></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تولد: ۶ فروردین ۱۳۲۸ روستای بورمحله آمل</span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">متأهل،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پدر سه فرزند</span></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرمانده گردان مالک اشتر&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">لشکر ۲۵ کربلای مازندران</span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">جانبازی ۲۴ بهمن ۱۳۶۴&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">عملیات والفجر ۸</span></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت: ۱۲ خرداد ۱۳۶۵&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p></div></div></div> text/html 2020-05-12T07:30:23+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی پاسدار شهید سید علی‌اکبر حجازی؛ از گلوگاه مازندران تا سیدصادق عراق http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/47 <div class="message__caption message__caption--right"><div class="message__content message__content--text message__content--text--right"><div class="text"><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;#شهید_امروز</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: center;"><img width="50%" hspace="0" border="5" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8396871018/02_22_67_hejazi.jpg" alt="شهید علی اکبر حجازی"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">پدرم از بندرعباس برایش كت‌وشلوار آورده بود. یك روز كه نیازمندی از بندرگز را دید، او را به خانه آورد و از او با چای و غذا پذیرایی كرد. کت و شلوار را هم به او هدیه داد!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">کمربند مشکی تکواندو داشت. از جبهه كه می‌آمد، به كوهستان می‌رفت و وقت خود را صرف آموزش نظامی سپاه می‌كرد. البته هر بار كه به جبهه می‌رفت، چون به خط مقدم علاقه‌مند بود، اكثراً مجروح می‌گشت!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در همه کارهای خانه کمکم می‌کرد. شب‌ها که از خواب بیدار می‌شد و می‌دید دارم بچه را آرام می‌کنم، او را از دستم می‌گرفت و می‌گفت: تو برو استراحت کن. حالا نوبت من است که بچه را نگهدارم.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="5" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8396871034/02_23_67_hejazi_.jpg"  ="" width="50%" alt="شهید علی اکبر حجازی"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">سیدعلی‌اکبر حجازی در سپاه پاسداران گلوگاه، به فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی مشغول شد. در رشته رزمی تكواندو موفقیت چشمگیری داشت؛ تا جایی كه توانست با پشتكار و علاقه‌اش، موفق به دریافت كمربند مشكی شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در وصیتش نوشته بود:</div><div style="text-align: justify;">«امروز باید از اسلام عزیز دفاع کرد... ما باید با سلاح متکی به <span to="#ایمان" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#ایمان</span> بجنگیم زیرا با ایمان است که رزمندگان اسلام به پیروزی‌های چشمگیری دست می‌یابند. <span to="#پروردگارا!" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#پروردگارا!</span> تو خود آگاه هستی که تنها برای تو و برای اسلام تو قدم در این راه نهاده‌ام و لباس سبز شهادت سپاه را بر تن کرده‌ایم و برای اینکه این جامعه را <span to="#زمینه‌ساز" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#زمینه‌ساز</span> مهدی (عج) گردانیم به پا خاستیم نه برای هوا و هوس و نه برای مقامی و یا چیز دیگری. بارالها! تو خود آگاه هستی که هدفم جز تو کسی نیست.»&nbsp;</div><span to="#گلوگاه" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true"><div style="text-align: justify;"><br></div></span></font><p></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span to="#گلوگاه" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#گلوگاه</span> <span to="#سید_صادق_عراق" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#سید_صادق_عراق</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span to="#سید_صادق_عراق" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پاسدار&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شهید&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سید علی‌اکبر حجازی</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تولد:&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">اول بهمن ۱۳۴۳&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">گلوگاه-مازندران</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">متأهل،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پدر سه فرزند</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فرمانده گروهان&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">لشگر ۱۰ سیدالشهدا</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شهادت:&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۷&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سید صادق-عراق،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">عملیات والفجر ۱۰</span></p><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">با یاد </span><span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهدا</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"> تازه بمانید:</span></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title="">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div></font><p></p></div></div></div> text/html 2020-05-11T05:49:20+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی معلم شهید «حسین نبیئی» تنکابن -کردستان http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/46 <div class="message__caption message__caption--right"><div class="message__content message__content--text message__content--text--right"><div class="text"><p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s4.picofile.com/file/8396765100/02_22_64_nabie.jpg" alt="معلم شهید حسین نبیئی"></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;">به علت فقر، از صبح می‌رفت سر کار؛ شبانه درس می‌خوند و دانشسرا قبول شد و <span to="#معلم" class="message__hashtag">#معلم</span> شد.</div><div style="text-align: justify;">برای عروسیش خواستند مطرب بیاورند، گفت اگه کسی را بیارید، داماد نمی‌شم.</div><div style="text-align: justify;">اهل مطالعه بود و مسئول انجمن اسلامی.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">یه روز پول نداشتند. گرسنه ماندند. همسرش گفت بیا فکر کنیم روزه‌ایم. دم غروب مهمان آمد برایشان با نان!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">دو تا بچه هم زمین‌گیرش نکرد. رفت. بسیجی بود اما تو <span to="#کردستان" class="message__hashtag">#کردستان</span> فرمانده پایگاه شد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در وصیتش نوشت: «امروز حیثیت اسلام و ناموس قرآن در گرو فعالیت‌های من و شماست.»</div><div style="text-align: justify;">شادی روحش صلوات</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span to="#تنکابن" class="message__hashtag"><div style="text-align: justify;">#تنکابن</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag">#شهدا</span> تازه بمانید:</div><div style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz"><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div></font></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">معلم شهید&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">حسین نبیئی</span></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تولد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۲۲ بهمن ۱۳۳۶&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تنکابن مازندران</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شهادت&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۴&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">چناره کردستان</span></div></div></div></div></div> text/html 2020-04-29T07:47:45+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی تکاور شهید منوچهر گرجی- قائمشهر٫غرب کارون http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/45 <div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s11.picofile.com/file/8395502568/02_10_gorji.jpg" alt="تکاور شهید منوچهر گرجی"></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;">رفته بود قم و کار فرهنگی می‌کرد. کتاب می‌نوشت. قبل انقلاب هم دوست داشت برود نیروی هوایی ولی نمی‌خواست به شاه خدمت کند. وقتی چتربازی قبول شد، به شغل محبوبش دست یافت. می‌رفت جبهه؛ غرب، جنوب. عشق شهادت داشت. نذر کرده بود اگر اینجا نشد، در جنگ با اسرائیل به شهادت برسد. عملیات الی بیت‌المقدس بود برای فتح خرمشهر. در حال نصب پل روی کارون به شهادت رسید. لحظه آخر به نشانه وضو، خون سینه‌اش را با دست راست به صورت کشید و با ذکر یا صاحب‌الزمان ادرکنی پر کشید.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">روز اول عملیات فتح خرمشهر است. برای شادی روح همه شهدای این حماسه، صلوات بفرستید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#شهدا</span> تازه بمانید:</div> <div style="text-align: justify;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczM" target="_blank" title=""></a><div><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczM" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczM" target="_blank" title=""></a><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" event_attached="true"></a><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" event_attached="true">https://ble.ir/join/YWNmNTczM</a></div></font></div><div></div></div></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شهید&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">منوچهر گرجی</span></div><div><font face="Mihan-Iransans">نیروی هوایی ارتش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تولد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">۲۰ مرداد ۱۳۳۶&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">قائم‌شهر، نوجوانی در آمل</span></div><div><font face="Mihan-Iransans">شهادت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">غرب کارون&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">عملیات الی بیت‌المقدس</span></div> text/html 2020-04-28T05:41:51+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی یک زوج شهید: سردار شهید محمدابراهیم موسی‌پسندی؛ چالوس-آبادان http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک زوج شهید</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395383250/02_09_mosapasandi.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s10.picofile.com/file/8395383250/02_09_mosapasandi.jpg" width="80%" alt="سردار شهید محمدابراهیم موسی‌پسندی"></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سردار&nbsp;#محمدابراهیم_موسی‌پسندی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عضو تیم ملی وزنه‌برداری و جانشین طرح و عملیات لشکر ۲۵ کربلا.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جنگل‌های شمال، جبهه غرب و جنوب مجاهدت‌های همه جا قدمگاه مجاهدتهای اوست.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محمدابراهیم روزی به مادرش گفت امام زمان خبر شهادتش را داده.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#دست‌نوشته_حضرت_آقا&nbsp;روی عکسش را می‌بینید؟&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عجیب آنکه همسرش نیز دست کمی از شوهر نداشت.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پاسدار&nbsp;#مرضیه_عاملی&nbsp;بارها خشم ضدانقلاب را برانگیخته بود. ضرب و شتم و مجروحیت و بستری در بیمارستان. حتی برای ترورش بمب هم کار گذاشتند. اما قسمت این بود در جاده آبادان خرمشهر در کنار شوهر به شهادت برسد. این‌جور عاشقانه‌تر بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;راستی محمدابراهیم به نیروهای انقلابی وصیت کرده بود: «قدر روزها و ماهها را خصوصاً ماههای&nbsp;#رمضان،&nbsp;محرم و صفر را بدانید»</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد&nbsp;#شهدا&nbsp;تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></a></div> text/html 2020-03-03T08:16:20+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی بسیجی شهید علی کردان http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8389935334/12_11_1365_Kordan_ali.jpg" alt="شهید علی کردان ساری مازندران شلمچه"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوره شاه بود. او هم مثل خیلی‌های دیگر به خاطر فقر مجبور شد ترک تحصیل کند تا کمک‌خرج خانواده شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در جریان مبارزات انقلاب، ساواک او را دستگیر و زندانی کرد. بعد از انقلاب هم در جریان حوادث کردستان، منافقین او را دستگیر و زندانی می‌کنند!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوستانش می‌گفتند تو زن و بچه داری، جبهه نرو! او می‌گفت: اگر من نروم، تو هم نروی، کی باید از مملکت دفاع کند؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در نهضت پنجم ابتدایی را گرفت. بعد هم رفت سراغ طلبگی. کارگری می‌کرد و با رنج خرج خانواده را تأمین می‌کرد؛ اما خانواده را دور هم جمع می‌کرد تا نشاط حاکم باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شده حتی از وسایل خانه برمی‌داشت و به نیازمندان کمک می‌کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این‌قدر به شهدا غبطه خورد تا خودش هم شهید شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شادی روحش صلوات</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><b>بسیجی شهید علی کردان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">متولد ۱۰ تیر ۱۳۳۴، ساری مازندران<br>شهادت ۱۳ اسفند ۱۳۶۵، عملیات کربلای پنج، شلمچه خوزستان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div><div></div></a></div> text/html 2020-03-01T09:41:08+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی سردار شهید سید محمد علوی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8389740250/12_11_1360_sM_alavi.jpg" alt="سردار شهید سید محمد علوی"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سردار شهید سید محمد علوی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تولد ۱۲ دی ۱۳۳۰<br>نور مازندران<br>شهادت ۱۱ اسفند ۱۳۶۰<br>شوش خوزستان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>#شهید_امروز</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پنجم ابتدایی را که خواند، ترک تحصیل کرد. در کنار خانواده فقیرش به کشاورزی پرداخت. همین بود که صبور و مقاوم بار آمد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بزرگتر که شد، اینقدر دغدغه آگاهی‌بخشی داشت که خودش شد نماینده #مجله مکتب اسلام و بیش از صد نفر را مشترک کرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از پخش اعلامیه و نوار رسید به اینجا که وارد سپاه شود. مربی آموزش بسیجیان شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این عاشق و مقلد خمینی هر جا لازم بود، وارد می‌شد؛ گنبد، کردستان و جنوب. آخرش هم فرمانده محور عملیات شوش بود که روی مین رفت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شادی روحش صلوات</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-22T07:23:18+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی دانش‌آموز بسیجی، نوجوان شهید تیمور احمدی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/41 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></p><p></p><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8388931442/esfand_03_1362_Teymor_ahmadi.jpg" target="_blank" title=""><img width="50%" hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8388931442/esfand_03_1362_Teymor_ahmadi.jpg" alt="شهید تیمور احمدی"></a></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;">این نوجوان رو این‌طور نگاه نکنید! با سن کمش در حیاط خانه‌اش&nbsp;<span to="#قبر" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#قبر</span>&nbsp;کند بود و عبادت می‌کرد.</div>روزها کار می‌کرد و شب‌ها درس می‌خواند.<br>با اینکه شوخ‌طبع بود، ابهت خاصی داشت. کار خودش را ول می‌کرد و به همسایه‌ها کمک می‌کرد. با&nbsp;<span to="#قرآن" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#قرآن</span>&nbsp;و&nbsp;<span to="#مسجد" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#مسجد</span>&nbsp;مأنوس بود.<br>می‌گفت شهید می‌شوم؛ شما گریه نکنید، راهم را ادامه دهید!<br><br>دانش‌آموز بسیجی، نوجوان شهید تیمور احمدی<br>تولد ۸ شهریور ۱۳۴۷ روستای آکند ساری مازندران<br>شهادت ۳ اسفند ۱۲۶۳ چیلات دهلران، عملیات والفجر ۶<br><br>با یاد&nbsp;<span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#شهدا</span>&nbsp;تازه بمانید:<br><a target="_blank" class="bleLink" href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></font><p></p> text/html 2020-02-17T07:58:40+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی پاسدار شهید مجید همتی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/40 <div class="message__caption message__caption--right"><div class="text"><p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#شهید_امروز</span></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><b>برای عزیزتر از پدرومادر</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s6.picofile.com/file/8388460934/28_11_1362_Majid_hemmati.jpg" alt="شهید مجید همتی تنکابن"></div><div style="text-align: justify;">فرازی از وصیت‌نامه</div><div style="text-align: justify;">در این موقعیت حساس عاشورای حسینی بار دیگر در ایران زنده شد و نشان داد حسینی‌ها هنوز زنده هستند و تا <span to="#حكومت_الله" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#حكومت_الله</span> را در سراسر كشورها برقرار نسازند به پیكار علیه <span to="#استكبار_جهانی" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#استكبار_جهانی</span> ادامه می‌دهند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">امروز حسین زمان تنهاست. امروز فرزند فاطمه زهرا (س) در مقابل سپاهیان كفر و ابرقدرت‌های كثیف بی‌یاور است. امروز كربلای انقلاب ما خون می‌خواهد و من می‌روم تا به یزیدیان زمان بفهمانم كه شهادت بالاترین آرزوی ماست.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span to="#نور" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true"><div style="text-align: justify;"><span to="#نور" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#نور</span> خدا در این كشور جلوه‌گر شده. <span to="#قدر" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#قدر</span> این جلوه الهی را بدانید!</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">پدر و مادر عزیزم! خیلی دوستتان دارم ولی خدا را و اسلام را بیش از شما دوست دارم. اگر من شهید شدم از شما می‌خواهم كه برایم اشك نریزید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></font></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پاسدار شهید&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مجید همتی</span></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تولد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۵ شهریور ۱۳۴۰&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تنکابن مازندران</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهادت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">۲۸ بهمن ۱۳۶۲&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مریوان</span></div></div><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">با یاد <span to="#شهدا" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true">#شهدا</span> تازه بمانید:</div> <div style="text-align: justify;"><a href="https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title="">https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div></font></p></div></div> text/html 2020-02-16T08:46:34+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی سردار شهید محمدتقی عظیمی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/39 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6666"><b>شهیدی که می‌خواست نامش در لیست باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8388354376/MTaqi_Azimi.jpg" alt="سردار شهید محمدتقی عظیمی"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محمدتقی نوجوانی بیش نبود که شش ماه به زندان ساواک افتاد. بعد انقلاب هم با تشکیل گروه سیاه‌جامگان به مبارزه با جریان نفاق پرداخت. آمل، کردستان، جنوب. فرقی نمی‌کرد تک‌تیرانداز، آرپی‌جی‌زن یا معاون گردان باشد. در جبهه فقط مدیر نظامی نبود، مثل پدر به فکر مسائل نیروهایش بود. پشت جبهه هم کار فرهنگی می‌کرد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">زن و بچه داشت ولی باز هم رفت. شیمیایی شده بود. به عمق دشمن نفوذ کرده بودند تا فشار بر بچه‌ها کم شود. اسیر شدند و دست‌بسته با تیر خلاص به شهادت رسید.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در وصیتش نوشت که می‌خواهد نامش در #لیست باشد؛ در لیست سربازان امام زمان (عج) به عنوان یک سرباز کوچک. آخر باور داشت کار بخصوصی برای انقلاب نکرده است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div>سردار شهید محمدتقی عظیمی</div><div>تولد ۳ فروردین ۱۳۴۱ گلوگاه مازندران</div><div>شهادت ۲۷ بهمن ۱۳۶۴ عملیات والفجر هشت، اروند</div></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</font></div> text/html 2020-02-15T11:13:54+01:00 shahidrastgo.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی شهید محمدرضا قاسمی http://shahidrastgo.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#شهید_امروز</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="5" border="5" align="baseline" vspace="5" src="http://s7.picofile.com/file/8388266268/mhmdreza_qasemi.jpg" alt="شهید محمدرضا قاسمی از قائمشهر"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدر این نوجوان که تصویرش را می‌بینید، هر بار که پسر به جبهه می‌رفت، برایش در سقاخانه محل نذر می‌کرد اگر سالم برگشت، یک گوسفند قربانی کند. پسر بیش از ۵ بار به کردستان، جنوب و ... رفت و سالم برگشت تا اینکه پدر در خواب از سیدی شنید: «نذر نکنید. ایشان می‌خواهد شهید شوند. چون شما نذر کرده‌اید، او شهید نمی‌شود.» پدر دیگر نذر نکرد. چند روز بعد وقتی پسر رسید، پدر همان گوسفند را پای جنازه دلبندش قربانی کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با یاد #شهدا تازه بمانید:</font></div><div style="text-align: justify;"><a href=" https://ble.ir/join/YWNmNTczMz" target="_blank" title="">&nbsp;https://ble.ir/join/YWNmNTczMz</a></div>